ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VLAGTOPPERS 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ons: VLAGTOPPERS 

Afnemer / Opdrachtgever / Koper: iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat dan wel ons om een offerte vraagt of die wij een offerte toesturen. De termen afnemer, opdrachtgever en koper worden door elkaar gebruikt. 

Algemene Voorwaarden: het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings-, en andere voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden, en als zodanig zijn gedeponeerd. 

Goederen / Producten / Artikelen: voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing. 

ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

ARTIKEL 3: STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN 

3.1 Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd. 

3.2 Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes. 

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN / OFFERTES 

4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen. 

4.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

4.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING 

5.1 Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, dan wel nadat wij tot levering, in overeenstemming met de geplaatste bestelling zijn overgegaan. 

5.2 Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers / agenten tot stand gebracht, binden ons dan eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat wij tot levering zijn overgegaan. 

5.3 Door ons in catalogi en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend. 

ARTIKEL 6: ANNULERING 

6.1 Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om artikelen die deel uitmaken van ons standaardassortiment, is afnemer annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) 

6.2 Overeenkomsten strekkende tot levering van, op verzoek van afnemer, vervaardigde dan wel elders door ons voor afnemer bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd. 

ARTIKEL 7: ONTBINDING

 7.1 Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen. 

7.2 Wij hebben het recht om op gelijke wijze te handelen indien: 

- afnemer surseance van betaling aanvraagt; 

- afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; 

- afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt. 

- op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. 

7.3 Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele dan wel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. 

7.4 Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, meteen en geheel opeisbaar.